Jaarverslagen

Giften en schenkingen

Wist u dat de Stichting Vrijheidsbos Brielle een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is? Giften en schenkingen aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting. Nu het jaar haast weer om is leek het ons goed u hierop attent te maken en ù misschien weer mensen en/of bedrijven om u heen. Met een gift aan het Vrijheidsbos wordt misschien net de drempel overschreden om voor aftrek in aanmerking te komen.

Een gift aan het Vrijheidsbos valt altijd in goede aarde.

Jaarverslag 2016

Stichting Vrijheidsbos Brielle

1.0 Algemeen

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht. Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord. 

2.0 Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

de heer Rein Groen, voorzitter;

mevrouw Margriet Bezemer, secretaris;

de heer Dirk Wolthaus, algemeen bestuurslid;

de heer Jan Hartlief, penningmeester.

3.0 Activiteiten verslagjaar 

Na het zeer actieve en succesvolle jaar 2015, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen hebben in het verslagjaar de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- Natuurwerkdag ‘NL Doet’ 

In maart hebben we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligersdag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben vrijwilligers het bos opgeruimd, snoeiwerk verricht en verf- en herstelwerk aan opstallen verricht. Tevens zijn de ‘Blotevoetenpaden’ in het kader van ‘Het nieuwe Vrijheidsbos’ aangelegd en zijn de gedichtenborden allemaal vervangen door meer weersbestendige exemplaren. Deze dag was een groot succes. 

- Deftse studentendagen

Op 31 augustus en 1 september hebben een kleine 60 eerstejaarsstudenten van de TU Delft de handen uit de mouwen gestoken in het Vrijheidsbos. Er is twee dagen flink gewerkt onder leiding van het bestuur en vrijwilligers. De groepen werden begeleid door tweedejaars studenten. Er is gesnoeid, ‘Het Verharde Pad’ is van onkruid ontdaan en het bospad is weer begaanbaar gemaakt. Verder zijn er een aantal dode bomen gerooid, de blotevoetenpaden zijn van het onkruid verlost,  is er gemaaid, geschoffeld en geschilderd.

- Bosportaal app

Door sponsorbijdragen en een Kunst en Cultuursubsidie is er in 2016 door een webdesigner gestart met onze “Bosportaal app”. De “Bosportaal app” is een nieuwe fraaie website geworden, waar door de diverse boomeigenaren het verhaal achter hun boom met toepasselijke foto’s en/of video’s kan worden geplaatst. Met de nieuwe website, die tevens te bereiken is met QR-codes in het bos willen we de aandacht vestigen op het Vrijheidsbos en het verhaal achter de diverse bomen tonen. Hierdoor hopen we meer informatie te verstrekken met hedendaagse communicatiemiddelen, waarbij ook de interesse van jongeren voor het bos en voor natuureducatie wordt gewekt.

- Natuurwerkdag in November

Op 5 november 2016 was de jaarlijkse Natuurwerkdag. Dit keer was het een bijzondere dag omdat de nieuwe website met het verhaal achter de bomen officieel door de burgermeester van Brielle is geopend en er een samenwerkingsovereen-komst tussen het recreatieschap Voorne Putten Rozenburg en het bestuur van het Vrijheidsbos is ondertekend. Daarnaast hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt en op plekken waar het nodig was, ‘Het Verharde Pad’ op diverse plaatsen weer wat aangevuld. Tevens zijn er her en der bordjes vervangen, zijn de bordjes met de QR-codes  geplaatst, is de begroeiing rond de vijver aangepakt en is er een hondenpoepzakjesdispenser bij de ingang van het bos geplaatst. Ook zijn er nieuwe bomen ter vervanging geplant en is er tevens één nieuwe boom officieel met de eigenaresse geplant en voorzien van paaltje en tekstbordje. 

Al met al was het jaar 2016 wederom een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

4.0 Financieel verslag

Het financiële verslag van 2016 kan opgevraagd worden bij de penningmeester van de stichting.

Jaarverslag 2015

Stichting Vrijheidsbos Brielle

 1.0         Algemeen

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht.

Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0         Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

de heer Rein Groen, voorzitter;

mevrouw Margriet Bezemer, secretaris;

de heer Dirk Wolthaus, algemeen bestuurslid;

tot 15 oktober 2015 de heer Rob Eppinga, penningmeester.

vanaf 15 oktober 2015 de heer Jan Hartlief, penningmeester.

3.0         Activiteiten verslagjaar

Na het succesvolle jaar 2014, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen hebben in het verslagjaar de volgende activiteiten plaatsgevonden:

-       Natuurwerkdag ‘NL Doet’

In maart hebben we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligers dag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben vrijwilligers het bos opgeruimd, snoeiwerk verricht en verf- en herstelwerk aan opstallen verricht. Daarnaast zijn er extra bomen geplant en zijn er namens het bestuur een negental berken geplant.

Deze dag was een groot succes en heeft gelijk extra vrijwilligers opgeleverd welke bereid zijn, ook naast zo’n speciale dag, de handen uit de mouwen te steken.

-       Opening vernieuwd Vrijheidsbos

De stichting heeft zich aangemeld voor de  prijsvraag "Brielse Meer wil méér.   

Deze wedstrijd, uitgeschreven door Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg werd  gewonnen met het plan 'Natuurlijk spelen en natuureducatie'.  

In overleg met de GZH heeft het Vrijheidsbos een transitie ondergaan waardoor nu ook kinderen meer betrokken worden bij het oorspronkelijke idee, een plek van bezinning. Daarnaast kunnen we ze laten spelen en ravotten en door middel van informatiepanelen laten zien hoe een uniek stuk natuur zich heeft ontwikkeld.

            Het gewonnen bedrag is onder beheer van de GZH gebleven. Van een deel van de prijs zijn aanpassingen aan het Vrijheidsbos gedaan en het andere deel is voor 10 jaar onderhoud van de speelelementen. Door zelfwerkzaamheid van de stichting en zijn vrijwilligers, zijn een aantal werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd en heeft de stichting daarvoor een bijdrage ontvangen.

Op 28 oktober 2015 is het vernieuwde bos geopend door de heer Dick Verbeek, wethouder van Brielle en vice-voorzitter van het Recreatieschap Brielse Maas.        

-              Natuurwerkdag in November

Op 7 november 2015 hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt en op plekken waar het nodig was, het verharde pad op diverse plaatsen weer wat aangevuld. Tevens zijn er her en der bordjes vervangen en is de begroeiing rond de vijver aangepakt. Ook zijn er door nieuwe boomeigenaren en hun familie een aantal nieuwe bomen geplaatst en tenslotte is door een zeer enthousiaste vrijwilliger de nieuwe grasmaaier uitgetest.

-              Bosportaal app

In 2015 is het idee opgebracht om een “Bosportaal app” te ontwikkelen waarbij we  het Vrijheidsbos interactiever willen maken. Met de app willen we de aandacht

vestigen op het Vrijheidsbos en haar mogelijkheden en informatie

verstrekken op een eigentijdse manier met hedendaagse communicatiemiddelen, waarbij ook de interesse van jongeren voor het bos en voor natuureducatie wordt gewekt.

Om hiervoor de financiële middelen te hebben is een spaarrekening geopend, waarop de reserveringen voor de “Bosportaal app” worden gestort. Wanneer het bedrag voldoende is, wordt met de bouw van de “Bosportaal app” gestart.

Al met al was het jaar 2015 een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

4.0         Financieel verslag

Het financiële verslag van 2015 kan opgevraagd worden bij de penningmeester van de stichting.

        Jaarverslag 2014

        Stichting Vrijheidsbos Brielle

 1.0         Algemeen

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht.

Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0         Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

de heer Rein Groen, voorzitter;

mevrouw Margriet Bezemer, secretaris;

de heer Dirk Wolthaus, algemeen bestuurslid;

de heer Rob Eppinga, penningmeester.

3.0         Activiteiten verslagjaar

Na het succesvolle jaar 2013, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen hebben in het verslagjaar de volgende activiteiten plaatsgevonden:

-       Natuurwerkdag ‘NL Doet’

In maart hebben we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligers dag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben vrijwilligers het bos opgeruimd, snoeiwerk verricht en verf- en herstelwerk aan opstallen verricht. Daarnaast zijn er extra bomen geplant en zijn er namens het bestuur een negental berken geplant.

Deze dag was een groot succes en heeft gelijk extra vrijwilligers opgeleverd welke bereid zijn, ook naast zo’n speciale dag, de handen uit de mouwen te steken.

-       Natuurwerkdag in November

In november hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt en op plekken waar het nodig was, het verharde pad nog wat harder gemaakt. Ook zijn aan het prieel nog wat herstelwerkzaamheden verricht en zijn er bordjes her en der vervangen

Al met al was het jaar 2014 een succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

 4.0         Financieel verslag

Belangstellenden kunnen het jaarverslag opvragen bij de penningmeester.

Jaarverslag 2013

 

Stichting Vrijheidsbos Brielle

 

 

 

1.0         Algemeen

 

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht.

Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

2.0         Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

de heer Rein Groen, voorzitter;

mevrouw Margriet Bezemer, secretaris;

de heer Dirk Wolthaus, algemeen bestuurslid;

de heer Rob Eppinga, penningmeester.

 

3.0         Activiteiten verslagjaar

In 2013 is er een begin gemaakt met het verrichten van achterstallig onderhoud aan het Vrijheidsbos en het weer op de kaart zetten van het bos en de gedachte hier achter.

Om dit te bewerkstelligen hebben in het verslagjaar de volgende activiteiten plaatsgevonden:

-       Opzomerdag

In maart hebben we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligers dag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben vrijwilligers het bos opgeruimd, vlindertuinen aangelegd, snoeiwerk verricht en verf- en herstelwerk aan opstallen verricht.

Deze dag was een groot succes en heeft gelijk extra vrijwilligers opgeleverd welke bereid zijn, ook naast zo’n speciale dag, de handen uit de mouwen te steken.

-       Aanleg verharde pad en plaatsen van banken

Om het Vrijheidsbos weer tot een succes en een plek tot bezinning te maken voor een ieder moest er iets gedaan worden aan de toegankelijkheid van het bos.

Door de jaren heen was het pad, dat in eerste instantie was aangelegd, volkomen verdwenen en was het bos één grote modderpoel geworden.

In samenspraak met de gemeente is er besloten tot aanleg van een zogenaamd verhard pad, zodat een ieder, valide en minder valide, het bos kan bezoeken.

De kosten voor de aanleg van dit pad zijn uit een fonds, speciaal voor toegankelijkheid van bestemmingen voor minder validen, betaald.

Nu het verharde pad er zou komen, is het natuurlijk ook zaak dat de bezoekers in het bos rustig op een bank(je) kunnen zitten en zijn of haar gedachten kan laten gaan over wat hem of haar beweegt.

Het bestuur heeft daarom een aantal sponsoren benaderd, welke bereid waren belangrijke donaties te doen zodat er vier banken geplaats konden worden in het bos.

Het verharde pad en de bankjes zijn in september feestelijk in gebruik genomen.

-       Natuurwerkdag

In november hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt en op plekken waar het nodig was, het verharde pad nog wat harder gemaakt.

Ook zijn aan het prieel nog wat herstelwerkzaamheden verricht.

Al met al was het jaar 2013 een succesvol jaar en is het Vrijheidsbos weer meer aanwezig in het Brielse leven.

 

4.0         Financieel verslag

Het financieel verlsag is op te vragen bij de penningmeester.

Nieuwe reacties

12.11 | 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bi...

08.10 | 06:36

Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is ...

03.10 | 16:41

volgens de getoonde kaart staat onze boom (zomereik) in de regel CC a...

02.04 | 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote ged...